25.6.2019

Mezinárodní den archivů

Státní okresní archiv v Jihlavě při příležitosti oslav Mezinárodního dne archivů uspořádal v úterý 11. června 2019 na svém pracovišti den otevřených dveří, který byl současně též spojen s připomínkou šestistého výročí smrti českého krále Václava IV. Krátkou přednášku o tomto panovníkovi si připravil pro návštěvníky PhDr. Vlastimil Svěrák, který také společně s ředitelkou archivu PhDr. Renatou Piskovou předložil k prohlédnutí cenné archiválie z doby vlády krále Václava IV, které ve svých depozitářích jihlavský archiv uchovává.

Druhou částí programu byla návštěva restaurátorské dílny, v níž vedoucí oddělení ing. Marie Benešová presentovala stručný přehled restaurátorských prací ve své dílně a předložila některé restaurované archiválie. Na dotazy návštěvníků pak ochotně odpovídala.

K této slavnostní akci byli přizváni i členové Muzejního spolku v Třešti, z nichž někteří navštívili dopolední exkurzi a jiní pak odpolední.

 

Den otevřených dveří jihlavského archivu s králem Václavem IV.

V kalendáři akcí pořádaných Státním okresním archivem Jihlava má již své pevné místo Den otevřených dveří, pořádaný u příležitosti Mezinárodního dne archivů. Letošní Den bude věnován králi Václavu IV. (1361–1419), od jehož úmrtí uplyne 16. srpna 600 let. V úterý 11. června pozvou jihlavští archiváři zájemce o středověkou historii do archivu na povídání o osobnosti římského a českého krále Václava IV., o dvorské kanceláři a písemnostech, jež z ní vycházely. Nebudou chybět ukázky písemností z období jeho panování, které se v jihlavském archivu dochovaly.
Václav IV. vládl českým zemím po smrti svého otce, císaře Karla IV., v letech 1378–1419. Z tohoto období trvajícího 41 let se v jihlavském archivu dochovalo poměrně velké množství písemností, především ve fondu Archiv města Jihlava. V něm se nachází 31 listin, z nichž tři vyšly přímo z královské kanceláře. U dvou z nich jsou přivěšeny krásně zachovalé majestátní pečetě Václava IV. Z Václavovy doby pocházejí také čtyři úřední knihy a čtyři rukopisy, mezi něž patří dva misály a také slavný Kodex Gelnhausen a Zbraslavská kronika Petra Žitavského, proslulé krásnou výzdobou. Dvě listiny z doby panování krále Václava pak vydali na konci 14. století páni z Hradce sídlící na Telči.
Po skončení ukázek se návštěvníci archivu přesunou do budovy archivu v horní části areálu bývalé staré nemocnice, kde bude opět otevřena konzervátorská dílna. Konzervátorka ing. Marie Benešová zde představí svoji aktuální práci: restaurátorské zásahy na pozemkových knihách z Telče, které se připravují na předání do Moravského zemského archivu v Brně k digitalizaci. Dále bude mít připravenou prezentaci na téma preventivní konzervace a vystavování archiválií. Návštěvníkům vysvětlí, co je preventivní konzervace, co předchází samotnému vystavení archiválií a co se děje s archiváliemi po výstavě. Vyloží také, proč se vyrábějí faksimile, jaký je rozdíl mezi maketou, faksimile a pracovní kopií. S těmito pojmy se budou badatelé a návštěvníci výstav setkávat stále častěji, neboť se v poslední době prosazuje snaha nevystavovat a nepředkládat originály, nýbrž ochránit archiválie před poškozením a zachovat je pro budoucnost, zvláště když pro výrobu kopií dnes již existuje kvalitní technické vybavení.
Prezentace písemností z doby Václava IV. začíná v hlavní budově archivu ve Fritzově ulici č.
19 v 10 a ve 14 hodin.

<<< Sakrální památky Telče a okolí (7. června 2019) -||- Münchova chata  (3. července 2019) >>>