7.9.2015

Stanovy

Muzejní spolek v Třešti

 STANOVY

I.

Obecná ustanovení

 1. Muzejní spolek v Třešti je dobrovolnou organizací fyzických osob, jejichž společným zájmem je historie Města Třešť a jeho okolí. Sídlem spolku je Třešť, Rooseweltova 462/6.
 2. Účel spolku je především:

a) spolupůsobit při vyhledávání a shromažďování památek týkajících se historického a kulturního vývoje města a okolí,

b) přispívat k zachování nemovitých památek v původním stavu a spolupracovat v tomto směru s příslušnými institucemi /MÚ, památková péče, ochrana přírody, atd./,

c) shromažďovat materiály a dávat podněty k označkování takových památek ve městě a okolí, shromažďovat materiály o významných osobách, které ve městě žily, studovaly, nebo jsou zde pochovány,

d) pořádat přednášky a jiné akce s historickou či národopisnou tématikou, na tomto poli spolupracovat s místními institucemi a kroužky a přispívat tak k výchově mládeže a ostatních obyvatel v uvědomění si historického a kulturního vývoje města a okolí,

e) v časopisu Naše město a Sbornících spolku publikovat nejen spolkové zprávy, ale i články vyplývající z práce a ideového zaměření Muzejního spolku v Třešti,

f) iniciovat a případně se i podílet na vydávání publikací a propagačních materiálů týkajících se historického a kulturního vývoje města a okolí,

g) bdít nad uchováváním sbírek třešťského muzea a jeho stálých expozic a pořádat krátkodobé tématické výstavy v muzeu, případně se na nich podílet

h) dbát a zachování muzea a provozování všech činností (výstavní, sbírková, restaurátorská, konzervátorská, odborné a počítačové zpracování sbírek a pomoc a zpřístupňování sbírek badatelům.

II.

Členství

 1. Členem spolku se může stát každá fyzická osoba starší patnácti let, která podá písemnou přihlášku k rukám výboru spolku.
  Přihlášku člena mladšího osmnácti let musí spolupodepsat jeho zákonný zástupce.
 1. Členství vzniká na základě schválení členství výborem spolku, který rozhoduje o členství na základě písemné přihlášky.
 1. Všichni členové spolku platí členský příspěvek, jehož výši a splatnost určuje pro následující kalendářní rok členská schůze na návrh výboru.
 1. Spolek vede seznam členů. V seznamu členů se eviduje jméno a příjmení, případně akademické a vědecké tituly, datum narození, bydliště a e-mailová adresa.
  O výmaz údajů v seznamu členů může požádat člen spolku, jehož se údaje týkají při ukončení členství, případně jeho právní nástupce.
  Seznam členů nebude zpřístupněn. Seznam členů může být uveřejněn v rozsahu jméno a příjmení člena spolku se souhlasem všech členů, kteří jsou v něm zapsáni; při uveřejnění neúplného seznamu členů musí být z něho patrné, že je neúplný.
 1. Členství ve spolku zaniká vystoupením nebo vyloučením, a smrtí.
  Členství zanikne také tehdy, pokud člen nezaplatí členský příspěvek ani v přiměřené lhůtě určené výborem dodatečně ve výzvě k zaplacení, ačkoli byl na tento následek ve výzvě upozorněn.
 1. Spolek může vyloučit člena, který se dopustil závažného jednání proti zájmům spolku. Návrh na vyloučení člena podává kterýkoliv člen spolku nebo výbor členské schůzi. V návrhu se uvedou okolnosti osvědčující důvod pro vyloučení.
  Člen, proti kterému návrh směřuje, musí mít příležitost se s návrhem na vyloučení seznámit, žádat o jeho vysvětlení a uvést i doložit vše, co mu je k prospěchu. Rozhodnutí o vyloučení výbor doručí vyloučenému členu doporučeným dopisem poštou na jeho adresu zapsanou v seznamu členů. Má se za to, že rozhodnutí o vyloučení bylo členovi doručeno i v případě, že si doporučenou zásilku nevyzvedne. Vyloučený člen může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí v písemné formě navrhnout, aby rozhodnutí o jeho vyloučení přezkoumal výbor. Výbor zruší rozhodnutí o vyloučení člena, odporuje-li vyloučení zákonu nebo stanovám; rozhodnutí o vyloučení člena může zrušit i v jiných odůvodněných případech.

III.

Orgány spolku

 1. Orgány spolku jsou kolektivní výbor, který je statutárním orgánem spolku, a členská schůze.
 1. Členy výboru volí a odvolává členská schůze z trvalých členů spolku, kteří souhlasí s tím, aby byli volení.
  Tři členové spolku, kteří získali největší počet hlasů, tvoří výbor, v pořadí další zvolení členové spolku jsou náhradníci. Volební období výboru je tři roky.
  Výbor ze svého středu zvolí předsedu, který jedná jménem spolku navenek a místopředsedu, který zastupuje předsedu. Výbor vede administrativní agendu spolku a účetnictví. Na vedení administrativy a účetnictví spolku se výbor může dohodnout se kterýmkoliv členem spolku.
  Členství ve výboru zaniká vzdáním se mandátu a zánikem členství ve spolku. Pokud členství ve výboru zanikne, stává se členem výboru první náhradník, který vyšel z voleb výboru.
 1. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze.
  Do její působnosti náleží určit hlavní zaměření činnosti spolku, rozhodovat o změně stanov, schválit výsledek hospodaření spolku, hodnotit činnost dalších orgánů spolku i jejich členů a rozhodnout o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně.
  Členskou schůzi svolává k zasedání výbor nejméně jedenkrát v každém kalendářním roce k řádnému zasedání.
  Výbor spolku svolá mimořádné zasedání členské schůze z podnětu alespoň třetiny členů spolku. Nesvolá-li výbor zasedání členské schůze do třiceti dnů od doručení podnětu, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání členské schůze na náklady spolku sám.
  Zasedání členské schůze se svolává zasláním oznámení o členské schůzi přednostně elektronicky na e-mailovou adresu člena uvedenou v seznamu členů. Nemá-li člen v seznamu členů uvedenou e-mailovou adresu, zašle se mu oznámení o členské schůzi poštou obyčejným dopisem na adresu zapsanou v seznamu členů. Oznámení o členské schůzi se považuje za doručené pátým dnem od jeho odeslání. Zasedání členské schůze se svolá nejméně třicet dnů před jeho konáním. Z pozvánky musí být zřejmé místo, čas a pořad zasedání.
  Členská schůze je schopna usnášet se za účasti prosté většiny členů spolku. Usnesení přijímá většinou hlasů členů přítomných v době usnášení; každý člen má jeden hlas.
  Zasedání členské schůze řídí předseda spolku, případně místopředseda. Po zahájení zasedání předsedající ověří, zda je členská schůze schopna se usnášet. Předsedající vede zasedání tak, jak byl jeho pořad ohlášen, ledaže se členská schůze usnese na předčasném ukončení zasedání. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při jeho ohlášení, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech členů spolku oprávněných o ní hlasovat.
  Výbor zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání a jeho zveřejnění na webu spolku v členské sekci do třiceti dnů od ukončení zasedání. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal a jak, kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaké případné další činovníky členská schůze zvolila, jaká usnesení přijala a kdy byl zápis vyhotoven. Není-li členská schůze na svém zasedání schopna usnášet se, může výbor nebo ten, kdo původní zasedání svolal, svolat novou pozvánkou ve lhůtě patnácti dnů od předchozího zasedání členskou schůzi na náhradní zasedání. Z pozvánky musí být zřejmé, že se jedná o náhradní zasedání členské schůze. Náhradní zasedání členské schůze se musí konat nejpozději do šesti týdnů ode dne, na který bylo zasedání členské schůze předtím svoláno. Na náhradním zasedání může členská schůze jednat jen o záležitostech zařazených na pořad předchozího zasedání. Usnesení může přijmout za účasti libovolného počtu členů.

IV.

Závěrečná ustanovení

 1. Přijetím těchto stanov se zrušují dosavadní stanovy Muzejního spolku v Třešti.
 2. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem schválení.