18.6.2022

Členská schůze 2022

Členskou schůzi (Valnou hromadu) pro rok 2022 uspořádal Muzejní spolek v Třešti v pátek 3. června 2022 v nově adaptovaných prostorách Schumpeterova domu. Na toto tradiční setkání všech členů muzejního spolku byli pozváni i zástupci několika sousedních muzejních spolků, z nichž se většina ochotně dostavila a svými příspěvky tak značně obohatila program schůze. Na úvod přednesl předseda Vlastimil Budař referát o činnosti spolku v roce minulém, následoval přehled finančního hospodaření i kontrola účtů, což následně usnášeníschopná většina členstva odsouhlasila. Vedoucí muzea Milina Matulová nastínila výstavní možnosti muzea v letošním roce a své příspěvky přenesli i hosté. Velice obsáhle a květnatě promluvil o spolku v Jemnici jeho předseda Antonín Podhrázký, který je rovněž i členem spolku Jamník. Závěrem své řeči pozval třešťské kolegy k návštěvě Jemnice na podzimní den evropských památek, kdy bude v jejich městě zpřístupněna řada zajímavých objektů. O práci a plánech pak pohovořila i předsedkyně Muzejního spolku v Dačicích paní PhDr. Jana Bisová a telečská předsedkyně Helena Grycová Benešová. Ke sdělení přispěli svými doplňky i další zástupci těchto spolků. Jako poslední z hostů vystoupila třešťská místostarostka ing. Eva Požárová a informovala muzejníky o nejbližších kulturně – historických aktivitách třešťské radnice. Velice nečekaným a milým překvapením byl příchod paní Aleny Veliké ze Stonařova, která s sebou přinesla i svoji novou knihu „Toto je ještě ráj“ a promluvila o jejím vzniku a tvorbě. Jedná se o autentické vzpomínky na divoký odsun z Jihlavského jazykového ostrova, tedy o téma dosud naprosto opomíjené a tabuizované. Tento unikátní dokument paní Veliká nabídla přítomným k zakoupení a v improvizované autogramiádě vepsala zájemcům i dedikaci. Závěrečná volná zábava propojila všechny zúčastněné v pestré diskuzi, spojené s bohatým občerstvením.