3.2.2018

Členská schůze 2017 – pozvánka

Pozvánka na členskou schůzi Muzejního spolku v Třešti
Na základě stanov Muzejního spolku v Třešti svolává výbor spolku řádnou členskou schůzi Muzejního spolku v Třešti.
Členská schůze se bude konat dne 2.3.2018 od 18:00 v Klubu seniorů v Třešti (nad Komerční bankou) – Revoluční 1298.

Program:
• zahájení schůze, přivítání hostů, seznámení s programem
• ověření usnášeníschopnosti
• zpráva o činnosti MS v roce 2017
• zpráva o hospodaření MS za rok 2017
• zpráva o kontrole účetnictví
• výhled činnosti na rok 2018
• stanovení výše členského příspěvku
• diskuse ke zprávám a výhledu činnosti spolku, usnesení
• schválení zpráv o činnosti a hospodaření
• příspěvky hostů
• diskuse

V souladu se stanovami Muzejního spolku v Třešti je pozvánka zaslána elektronicky na e-mailovou adresu člena uvedenou v seznamu členů.
Za Muzejní spolek v Třešti: Vlastimil Budař, předseda

V Třešti dne 26.1.2018